Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 2
Số lượt truy cập: 228,466
Liên kết website

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Kế hoạch

% tăng giảm so với năm 2015

Kế hoạch

% tăng giảm so với năm 2016

Doanh thu thuần

155.876.832.873

+5,99%

171.464.516.161

+ 10%

Lợi nhuận sau thuế

2.068.061.252

+72,85%

2.274.867.377

+ 10%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

1,33%

+0,52%

1,33%

-

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

10,34%

+1,70%

11,37%

+ 0,03%

Cổ tức

7,24%

 

7,96%

+ 0,72%

 

- Những căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

Căn cứ vào đơn đặt hàng khối lượng sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và tích cực tham gia đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành, đồng thời thực hiện các biện pháp như sau:

+ Về nguồn tài chính:

* Lập phương án chi tiết để huy động vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động.

* Thực hiện các giải pháp tái cơ cấu tài chính của Công ty, đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ, chủ động nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, hạn chế vay vốn tín dụng

* Mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính, đối tác liên quan trong ngành đường sắt, ngành xây dựng và quan tâm đến sự phát triển của nghành tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho các dự án theo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

+ Về đầu tư, phát triển:

* M rng và phát trin các hoạt đng sn xuất kinh doanh khác dựa trên thế mnh của Công ty.

* Dùng nguồn khấu hao và nguồn vốn vay để tái đầu tư máy móc thiết bị, thay thế trang thiết bị cũ và đổi mới thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, dịch vụ. Công ty đề ra kế hoạch đầu tư 3 năm sau cổ phần hóa như sau:

                                                                                    Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Kế hoạch 2016

Kế hoạch 2017

Đầu tư máy móc, thiết bị bằng nguồn khấu hao

1.408.791.870

1.549.671.057

Đầu tư máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn vay

76.208.130

84.328.943

Tổng cộng

1.485.000.000

1.634.000.000

 

+ Về t chức qun lý:

* Công ty s ch đng sắp xếp li mô hình t chức hoạt đng cho phù hp vi mô hình công ty cổ phần nhm khai thác triệt để các chức năng ngành ngh hin có, xem xét b đi các chức năng ngành ngh không còn phù hp, đáp ng yêu cầu m rng quy mô hoạt đng sn xuất kinh doanh trong nhng năm tiếp theo của Công ty.

* Rà soát li toàn b b máy nhân sự, kin toàn tổ chức, tái cu trúc li b máy qun lý, điều hành phù hp vi mô hình mi theo hưng tinh gn; Hn chế ti đa lc lưng lao đng gián tiếp, sắp xếp li chuyn lc lưng gián tiếp dư thừa sang lc lưng trực tiếp tham gia sn suất kinh doanh; Tuyển nhân lực đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhit tình công tác phù hp theo ngành ngh Công ty đã, đang shoạt đng, đặc biệt tr hóa lực lưng lao đng kết hp vi mt s cán b, nhân viên trình đ, có năng lc công tác, kinh nghim làm việc.

* Đi mi phương thức quản tr doanh nghip theo hưng phân quyn cụ thể cho tng cấp quản tr, gắn trách nhim vi quyn li theo hưng đạt hiệu qu cao thì đưc hưng lương cao, đưc đề bạt gi trng trách cao hơn trong b máy qun ngưc li bin pháp x khi thc thi công vic không hiệu quả hoặc không đạt kế hoch đưc giao.

* Đm bảo đi sng vật chất và tinh thn cho CBCNV. Chính sách lương, thưng đm bảo công bng, công khai, gn vi hiệu quả và chất lưng làm vic nhm tạo đng lực đ CBCNV phát huy sáng tạo trong công vic. Tng xuyên t chức các phong trào văn nghệ, th thao đáp ng nhu cầu tinh thn ca CBCNV trong Công ty, thực hin đúng cam kết trong Tha ưc lao đng tập thể.

* Thực hin qun lý, kim soát mi hoạt đng của Công ty tập trung về b máy điu hành. Xây dng mô hình qun lý, điều hành đin t(s dụng mng ni b và liên hệ qua mng đin tử). Khai thác triệt để mng internet, s dụng email đ liên lạc, giao tiếp. Tuyn dng nhân viên gii v lĩnh vực công ngh thông tin để tái cu trúc trang web hin hữu, đm trách qun lý trang web để ng dụng thương mi đin tvào kinh doanh.

* Ứng dng các tiến b của công ngh thông tin, đưa vào s dng các phn mm quản như: nhân sự, tin lương, quản dự án, quản lý công n, qun lý vật tư thiết b, kế toán ...

+ Tăng doanh thu, giảm chi phí:

* Tập trung xây dng thương hiệu cho mt s nh vực đin hình như: Đm bảo an toàn giao thông đưng sắt, duy tu sửa chữa công trình đường sắt...

  * Rà soát các đnh mức chi p trực tiếp trong thi công công trình.

   * Tiết kim trong chi tiêu hành chính, đm bảo chi đúng tiêu chun, đúng đnh mc, đúng mục đích. Gim tối đa chi p hi hp, đi công tác trong và ngoài nưc, chi phí tiếp khách, mua sm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, đin, đin thoi, văn phòng phm, xăng dầu ... góp phn gim chi p sn xuất. Khuyến khích CB-CNV thực hin tt Quy đnh thực hành tiết kim, chng lãng phí.

* T chc hch toán phù hp nhằm xây dng các d liệu thng kê các ch tiêu kinh tế - tài chính và cân đi đng b thu chi nhằm phát huy ti đa hiệu qu sản xut kinh doanh.

TOP