Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 2
Số lượt truy cập: 440,622
Liên kết website
Cổ đông
Nghị quyết 11-23
Nghị quyết 08-23
Nghị quyết 7-23
Nghị Quyết 05-23
Báo cáo tài chính 2022
Nghị quyết 11-22
Nghị quyết 10-22
Nghị quyết 08-22
Nghị quyết 06-22
Nghị Quyết 05-22
Nghị Quyết 04-22
Nghị quyết 02-22
Nghị quyết 01-22
Nghị quyết 07-21
Nghị quyết 05-21
Nghị quyết 04-21
Nghị quyết 03-21
Nghị quyết 02-21
Báo cáo thường niên năm 2020
Nghị quyết 01-21
Báo cáo tài chính năm 2020
Nghị quyết 14-20
Nghị quyết 13-20
Nghị quyết 12-20
Nghị quyết 11-20
Nghị quyết 10-20
Thông báo thay đổi nhân sự
Nghị Quyết 08-20
Nghị Quyết 07-20
Nghị Quyết 06-20
Nghị Quyết 05-20
Nghị Quyết 04-20
Nghị quyết 02-20
Nghị quyết 01-20
Báo cáo thường niên 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
Nghị quyết 09-19
Nghị quyết 08-19
Nghị quyết 07-19
Nghị quyết 05-19 của HĐQT Cty
Nghị quyết 04-19 của HĐQT Cty
Báo cáo kiểm toán năm 2017
Nghị quyết 03 năm 2018
Nghị quyết 01, 03, 04-17/ĐSPK
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017
Báo cáo thường niên 2016
Báo cáo kiểm toán năm 2016
TOP