Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 41
Số lượt truy cập: 76,354
Liên kết website

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh.

Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh xin kính gửi tới quý vị cổ đông tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thông báo mời họp và hướng dẫn ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (file đính kèm: TB moi hop &huong dan uy quyen 2017.pdf )

2. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (file đính kèm: Chương trình họp ĐHĐ CĐ năm 2017.pdf)

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (file đính kèm: BC- 01- 17.pdf )

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị (file đính kèm: BC- 02- 17.pdf)

5. Báo cáo của Ban kiểm soát (file đính kèm: BC- 03- 17.pdf)

6. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh (file đính kèm: TTr- 04- 17.pdf)

7. Tờ trình thông quan báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (file đính kèm: TTr- 05- 17.pdf)

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (file đính kèm: TTr- 06- 17.pdf)

9. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016, và đề xuất phương án tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 (file đính kèm: TTr- 07- 17.pdf)

10. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (file đính kèm: TTr- 08- 17.pdf)

11. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (file đính kèm: TTr- 09- 17.pdf)

12. Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  (file đính kèm: QC- 10- 17.pdf)

13. Quy chế bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát (file đính kèm: QC- 11- 17.pdf).

 Trân trọng.

  2:27:05 PM   12/04/2017

TOP